• Dokumenty:

    Statut Szkoły Branżowej I Stopnia nr 2 w Świdwinie 

    Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie Młodocianych pobierz

    Praktyczna nauka zawodu BS w Świdwinie pobierz

    Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pobierz

    Oświadczenie pracodawcy pobierz

    Egzamin zawodowy

    Podstawa prawna

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany w oparciu o akty prawne.

    Najważniejszym z nich, czyli podstawowym dla całej oświaty w Polsce, jest:

    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. DzU z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zmianami).

    Na mocy tej ustawy uczniowie kończący szkołę ponadgimnazjalną przystępują

    do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik archiwista, technik budownictwa, technik geodeta, technik handlowiec, technik hutnik, technik instrumentów muzycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik organizacji reklamy, technik technologii drewna, technik technologii odzieży, technik włókiennik i mechanik pojazdów samochodowych (Dz. U. Nr 78, poz.887)

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności i technik żywienia i gospodarstwa domowego. (Dz. U. Nr 159, poz.1540).

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy (Dz. U. Nr 26, poz. 217).

    Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieży (Dz. U. z 2006r. Nr 10, poz. 54).

    Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler (Dz. U. Nr 62, poz.439).

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej (Dz. U. Nr 226, poz.1650).

    Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.(DzU Nr 124, 2007, poz. 860) ze zmianami (DzU 144 poz. 903 z 2008 r.)

    W oparciu o podstawy programowe opracowano standardy wymagań egzaminacyjnych. 

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (DzU , Nr 49, poz.411).

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (DzU, Nr 66, poz. 580).

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 207, poz.1497)

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 235, poz.1587)

     W podanym poniżej rozporządzeniu określono zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: 

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU z 2007r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2009 (DzU Nr 83, poz. 694)

     

    Za właściwe przygotowanie, przeprowadzenie sprawdzianu i ocenienie prac uczniów są odpowiedzialne okręgowe komisje egzaminacyjne powołane na podstawie dokumentu:

     

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego

    (DzU z 1999r r. Nr 14, poz. 134).

    Zarządzenie MEN z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie nadania Statutów Okręgowym Komisjom Egzaminacyjnym. (MP nr 12, 1999, poz. 169, ze zmianą 8 października 2003 r. MP nr 50, 2003, poz.777)

    W wymienionych wyżej aktach prawnych określono;

    - adresata i termin egzaminu zawodowego,

    - zakres wiadomości i umiejętności badanych na egzaminie zawodowym,

    - organizatorów przygotowujących, przeprowadzających i oceniających egzamin zawodowy,

    - wykaz zawodów szkolnictwa zawodowego,

    - uprawnienia zdających.

     Struktura standardu wymagań egzaminacyjnych

    Standard wymagań jest podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zawiera ujednolicone obszary - umiejętności dla części pisemnej i praktycznej.

     

    W części I pisemnej podlega sprawdzeniu:

     

    - czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej;

    - przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych;

    - bezpieczne wykonywanie zadania zawodowego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

     

    W części II pisemnej podlega sprawdzeniu:

    - czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisu, instrukcji, tabeli, wykresów,

    - przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych;

     

    W etapie praktycznym sprawdzamy zdającego w zakresie (szkołą zasadnicza i szkoła policealna kształcąca dla zawodów robotniczych):

     

    - planowania czynności związanych z wykonaniem zadania;

    - organizowania stanowiska pracy;

    - wykonania zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w temacie;

    - prezentowania efektów wykonanego zadania.

     

    W etapie praktycznym sprawdzamy zdającego w zakresie (technikum i szkoła policealna):

     

    - opracowania projektu realizacji prac;

    - oraz wykonania wskazanych prac;

     

     

    Warunki zaliczenia egzaminu zawodowego od 2005 roku

     

    Egzamin pisemny - część I

    50% punktów możliwych do zdobycia

    Egzamin pisemny - część II

    30% punktów możliwych do zdobycia

    Egzamin praktyczny

    75% punktów możliwych do zdobycia

    Wyniki egzaminu zawodowego ustalai ogłasza DyrektorOkręgowej Komisji Egzaminacyjnej

    Zdający, który zdał egzamin otrzymuje
    dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe