• OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ 
    IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ŚWIDWINIE DLA KANDYDATÓW 
    DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

    Dokumenty: 

    Podanie do Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia

    Podanie do LODD

     

    Dla kandydatów do Branżowej Szkoły I  Stopnia:

    SIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ

    OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O SKIEROWANIU DO SZKOŁY  BRANŻOWEJ

    ZGODA RODZICA UCZNIA NA BADANIE LEKARSKIE

     

    Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, należą:

    • język polski,
    • matematyka
    • 2 przedmioty wybrane przez kandydata.

      

    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY

    po ósmej klasie

    Klasa biologiczno-chemiczna

    Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

    Klasa przygotowana została z myślą o uczniach, którzy swoją przyszłość chcą związać z medycyną, farmacją, naukami ścisłymi lub przyrodniczymi, ochroną środowiska.

    Od klasy pierwszej, uczniowie tego profilu będą realizować podstawę programową z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom otaczającego nas świata, proponujemy również język  angielski na poziomie rozszerzonym. Wszystkie działania dydaktyczne w szkole prowadzone są z wykorzystaniem bogato i wszechstronnie wyposażonych gabinetów przedmiotowych, urządzeń technicznych oraz dostępnej technologii komputerowo-informatycznej.

    Aktywność, uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych, studiowanie wiedzy i rozwój umiejętności na miarę własnych zainteresowań i możliwości to sposób na zdobywanie wiedzy. Poza tym  każdego roku uczniowie mogą uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach popularyzujących wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki, np. uczestnicząc w warsztatach naukowych organizowanych przez ZUT w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnikę Koszalińską czy UMK w Toruniu. Szkoła organizuje wyjazdy do tych uczelni na zajęcia lub zaprasza ich pracowników i studentów na warsztaty naukowe w szkole (np.: UMK w Toruniu – „Chemia w skali mikro”).

    Jeśli chcesz rozwijać swoje zainteresowania medyczno-przyrodnicze, poszerzyć wiedzę z tego zakresu i przygotować się do studiów na kierunkach proponowanych przez uczelnie medyczne, techniczne, pedagogiczne, sportowe i inne to nauka w klasie, o której mówimy, z pewnością Ci w tym pomoże.

     

    Klasa matematyczno-językowa

    Przedmioty rozszerzone:  język angielski, matematyka, fizyka.

    Klasa dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami ścisłymi, współczesną techniką i technologią informacyjną. Jest to profil stworzony z myślą o tych, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak rośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry techniczne. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym europejskiego rynku pracy, profil ten daje szansę na przygotowanie się do zdobycia poszukiwanego wykształcenia.

    Podczas nauki w tej klasie uzyskasz niezbędne podstawy teoretyczne z matematyki i fizyki, a przede wszystkim nauczysz się twórczo i logicznie myśleć.  Oferta programowa klasy politechnicznej skierowana jest również do tych wszystkich, którzy pragną swą przyszłość związać z jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki, jaką jest informatyka przez odpowiednie przygotowanie do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym.

    Zgłębianie tajników matematyki, fizyki czy języka angielskiego będzie realizowane w oparciu o nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, takie jak: tablice interaktywne, wizualizery, rzutniki itp. Ciekawym aspektem przekazywania wiedzy będą wycieczki przedmiotowe (np. do Muzeum Techniki w Berlinie), udział w wykładach otwartych i szkoleniach na wyższych uczelniach i w miarę potrzeb, obozy naukowe. Swoje uzdolnienia i predyspozycje będziesz mógł sprawdzić, uczestnicząc  w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach przedmiotowych, doskonalących umiejętność logicznego myślenia i zdolność do podejmowania trafnych decyzji. Ułatwia to później wybór bardziej wymagających studiów i znalezienie się wśród tych, którzy się na nich wyróżniają.

    Profil ten przygotowuje do studiów na uczelniach uniwersytec­kich, ekonomicznych i technicznych, zwłaszcza na kierunkach takich jak, np.: architektura, budownictwo, ekonomia, matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, finanse i rachunkowość, fizyka, zarządzanie  itp.

     

    Klasa humanistyczna

    Przedmioty rozszerzone: język polski, geografia, historia.

    Klasa dla uczniów, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości, ale nie mają jeszcze sprecyzowanych planów odnośnie wyboru studiów, a ich zainteresowania skierowane są bardziej na przedmioty humanistyczne.

    Profil dla Ciebie, jeżeli Twoja wrażliwość, wiedza i ciekawość świata skupiają się głównie na literaturze,  polityce, dziennikarstwie, filozofii, historii. Dla Ciebie, jeżeli oczytanie, erudycja, umiejętność klarownego i interesującego formułowanie swoich myśli to jedna z Twoich cech. Dla Ciebie, jeżeli interesują Cię zagadnienia dotyczące człowieka, wytworów jego  działalności i funkcjonowania w społeczeństwie.

    Już od pierwszej klasy będziesz realizować podstawę programową obowiązującą w liceum ogólnokształcącym z rozszerzeniem języka polskiego, geografii i języka angielskiego. Wybierając tę klasę, otrzymasz ogólną wiedzę, która pomoże Ci zdecydować o dalszej ścieżce – otworzy drzwi do różnorodnych możliwości funkcjonowania we współczesnym świecie.

    Zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży organizujemy koła zainteresowań, które pozwalają zgłębiać tajniki wiedzy. Ponadto bardzo dobrze wyposażone pracownie językowe oraz wykwalifikowana kadra gwarantują naukę języka obcego na bardzo wysokim poziomie.

    Jest to klasa atrakcyjna dla przyszłych studentów kierunków humanistycznych i artystycznych. Uczeń decydujący się na wybór tego profilu zdobędzie gruntowną, rozległą wiedzę humanistyczną, która pozwoli mu na podjęcie każdego kierunku studiów humanistycznych np. filologii polskiej, archeologii, psychologii, socjologii, politologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, pedagogiki, historii, europeistyki, filozofii, historii sztuki, religioznawstwa, prawa, antropologii, literaturoznawstwa.

      

    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

    Kształcenie w wybranym zawodzie.

    Z pewnością rozwój osobisty, zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności oraz dążenie do zapewnienia sobie spokojnej przyszłości są dla Ciebie bardzo ważne. Biorąc pod uwagę czasy, w jakich funkcjonujemy i zawrotne tempo życia, rozumiemy, że zależy Ci na szybkim, ale jednocześnie trafnym wyborze i zdobyciu zawodu, który będzie podstawą do owocnej kariery.

    Nasza szkoła zapewnia naukę zawodu o trzyletnim cyklu nauczania, którą możesz podjąć   w klasie  wielozawodowej (obejmuje 200 zawodów).

    Najczęściej nasi uczniowie wybierają następujące zawody: sprzedawca, fryzjer, elektryk, murarz, ślusarz, wędliniarz, kucharz, piekarz, cukiernik, monter-elektronik, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

    Praktyczna cześć nauki zawodu odbywa się w zakładach pracy w ramach zajęć praktycznych, zaś część teoretyczna realizowana jest  poprzez  kursy dokształcania zawodowego, które będziesz obywał w trakcie każdego roku szkolnego przez cztery tygodnie.

    Poznaj kilka powodów, dla których warto postawić na naukę w naszej szkole:

    - zdobędziesz zawód,

    - nabędziesz praktycznych umiejętności,

    - szybko możesz podjąć pracę zawodową,

    - dyplom honorowany w Unii Europejskiej,

    - oszczędzasz czas i pieniądze,

    - bezstresowa rekrutacja,

    - troska o ucznia,

    - profesjonalna baza dydaktyczna,

    - sukcesy w kształceniu,

    - wykwalifikowana kadra. 

     

    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

    Kształcenie w trybie zaocznym.

     

    Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do naszych szkół:

    podanie,

    3 fotografie,

    świadectwo ukończenia szkoły wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność przez dyrektora (bezpośrednio po otrzymaniu),

    karta zdrowia, bilans zdrowia,

    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badania lekarskie należy pobrać w sekretariacie naszej szkoły)*,

    skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole*

    *dotyczy kandydatów do Szkoły Branżowej I Stopnia

     

    TERMINY REKRUTACJI

     

    • Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022r. składanie podań i wymaganych dokumentów przez kandydatów do klas I LO i BS.

    • Od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022r. dostarczanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej lub ich kserokopii oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginału lub kopii).

    • 20 lipca 2022r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy  I LO.

    •  2 sierpnia 2022r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I LO.

     

    UWAGA! W okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym   wymagane   załączniki,  można składać elektronicznie.