• OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ 
    IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ŚWIDWINIE DLA KANDYDATÓW 
    DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

     

    ZASADY REKRUTACJI

    4– letniego Liceum Ogólnokształcącego

    w Zespole Szkół im. W. Broniewskiego
    w Świdwinie

     

    W roku szkolnym przewiduje się utworzenie klas pierwszych o następujących profilach:

    KLASA 1A

    BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

     

    KLASA 1B

    MATEMATYCZNO - JĘZYKOWA

     

    KLASA 1C

    HUMANISTYCZNA

     

     

    1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

     

    1. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym  

    maksymalnie 200 punktów

    1. Punkty może kandydat otrzymać za:

    • Po 0,35 pkt (język polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny)

    za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów:

    • języka polskiego – maks. 35 punktów,
    • matematyki – maks. 35 punktów,
    • języka obcego nowożytnego – maks. 30 punktów. kwalifikacyjnym

    maksymalnie 100 punktów

    • oceny na świadectwie z czterech przedmiotów:

    • język polski

    • matematyka

    • dwa 2 dodatkowe przedmioty wskazane przez kandydata

    maksymalnie 72 punkty

    • szczególne osiągnięcia:

    • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
    • w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty -18 punktów za wszystkie osiągnięcia wymienione na świadectwie
    • w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

    maksymlnie 28 punktów

     

    1. Oceny ze świadectwa przelicza się według następujących zasad:

    celujący

    - 18 punktów

    dostateczny

    - 8 punktów

    bardzo dobry

    - 17 punktów

    dopuszczający

    - 2 punkty

    dobry

    - 14 punktów

     

     

     

    1. TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEGO

     

    1. Wymagane dokumenty

    • wniosek o przyjęcie do szkoły (od 9 maja 2023 do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00)
    • świadectwo ukończenia szkoły lub kopia poświadczona przez dyrektora szkoły (od 23 czerwca do 10 lipca 2023r. do godz. 15.00)
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopia poświadczona przez dyrektora szkoły (od 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023r. do godz. 15.00)
    • aktualna fotografia 2 szt. ( podpisana na odwrocie)

    Kandydaci mogą dołączyć ponadto opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

    1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej zostaną ogłoszone dnia 17 lipca 2023 r. godz. 15.00.

    2. Osoby, których nazwiska umieszczone są na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, od dnia 17 lipca do 21 lipca 2023 r., do godz. 10.00. potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

    3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły odbędzie się w dniu 21 lipca
     o godz. 15.00.

    78-300 Świdwin, ul. Kościuszki 28

    Tel. (094) 365 24 74

    e-mail:zespolwbron@pro.onet.pl

    https://zsswidwin.edupage.org

     

    Dokumenty: 

    Podanie do Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły  I St.doc

     

    Podanie do LODD .doc

     

    Dla kandydatów do Branżowej Szkoły I  Stopnia:

    SIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ

    OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O SKIEROWANIU DO SZKOŁY  BRANŻOWEJ

    ZGODA RODZICA UCZNIA NA BADANIE LEKARSKIE