• Informacje

   • Progamy edukacyjno - profilaktyczne sfinansowane przez Urząd Miasta Świdwin:

    1. ,,Loguj się z głową" dla kl. I LO i BS i st. 12.10 i 2.11.22 r.

    2. ,,Bezpieczny - trzeżwy kierowca " - kl. III LO i BS I st. - 28.10.22 r. 

    3. Szkoła dla rodziców ;,, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły" - program trwa od 4.10 do 20.11.22 r.

     

    Oferta nieodpłatnej pomocy w mieście.

    Dla kogo?

    Dla dorosłych osób z terenu miasta Świdwin, stosujących przemoc w rodzinie lub zagrożone jej stosowaniem.

    Dla każdego, kto z własnej inicjatywy zgłosi się do projektu, ale też dla tych, którzy zostaną zmotywowani przez odpowiednie służby.

    Dla członków rodzin, wobec których została wszczęta procedura "Niebieskiej Karty".

    Dla osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy.

    Dla rodziców, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską

    Co oferujemy?

    -indywidualne konsultacje,

    -spotkania w grupach korekcyjno-edukacyjnych,

    -warsztaty, treningi umiejętności psychospołecznych.

    Termin i miejsce realizacji:

    Od 30.04 do 30.11.2021 roku

    Synapsa Centrum Terapii i Rozwoju

    Ks. J. Popiełuszki 37a/3

    78-300 Świdwin

    Zgłoszenia pod numerem Synapsy 515 475 769.

    Pracownia rodzica-planowane jest 20 godzin spotkań grupowych. Zajęcia prowadzone będą przez dwóch specjalistów, wobec czego istnieje również opcja rozmów indywidualnych w sytuacjach trudnych.

    W ramach "Pracowni rodzica" dodatkowo planowany jest 8 tygodniowy program szkoleniowy dla rodziców metodą Sutton Carol pt. „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”. Cykl 8 spotkań po 2 godziny. Program prowadzony będzie również przez dwóch specjalistów.

    Cele programu:

    wsparcie w sytuacjach kryzysowych;

    pomoc w rozwiązywaniu trudności osobistych;

    edukacja w zakresie wychowania, opieki nad dzieckiem;

    wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych;

    poszukiwanie i ustalenie wspólnych rozwiązań i dróg postępowania;

    profilaktyka prozdrowotna;

    ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów alkoholowych i innych środków uzależniających;

    ograniczenie rozmiarów zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem alkoholu i innych środków uzależniających;

    udzielanie intensywnego, indywidualnego wsparcia rodzinom z wieloma problemami, pozostającym na pograniczu rozpadu, przejawiającym dysfunkcje, które na poziomie zaistniałych skutków mogą spowodować konieczność umieszczenia dzieci w systemie opieki całodobowej,

    harmonizowanie współpracy instytucji zaangażowanych w proces wsparcia rodzin,

    powrót do prawidłowego pełnienia ról społecznych.

    dojrzałe sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym,

    poprawa jakość życia emocjonalnego pacjentów

    Projekt realizowany jest o 30.04. do 30.11.2021

    Chętnych zapraszamy do kontaktu:

    Paulina Sokołowska 515-475-769

    Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

    Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, sala nr 55, czwartki godz. od 1500 do 1700 ,

    tel. 602-118-739.

    Prowadzi działalność skierowaną do osób:

    • będących w kryzysie;

    • uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;

    • członków rodzin osób uzależnionych;

    • doświadczających przemocy.

    Do zadań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego należy w szczególności:

    • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej;

    • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek;

    • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

    • prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących;

    • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;

    • stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy;

    • prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji.

    Grupa Wsparcia dla osób doznających przemocy

    Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, „Klub Seniora”,

    poniedziałki godz. od 1500 do 1700 .

    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 35,

    poniedziałek-piątek, godz. od 715 do 1515, tel. 94 36 480 41,

    e mail: katarzyna.szalkiewicz@swidwin.pl

    Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

    ul. Podwale 2 (MOPS), e-mail: przemoc@mopsswidwin.pl

    tel. 94 365 26 29, 602 118 739.

    Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Świdwinie

    ul. Drawska 38, tel. 94 365 72 55

    poniedziałek-czwartek godz. od 800 do 1900.

    Placówka Wsparcia Dziennego TPD

    ul. Kombatantów Polskich 6 (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4), tel. 502 916 855.